Skip to content

8D RAPORT- TÄIELIK PARENDUSPROTSESS

Autotööstusest (Ford, 1986) välja arendatud parendussüsteem, kus kaheksasse etappi on mahutatud täieliku parendusprotsessi erinevad ja üksteisest sõltuvad protsessid. Need kaheksa etappi on: Ristfunktsionaalse meeskonna loomine, Probleemikirjeldus, Esmaste tegevuste implementeerimine, Juurpõhjuste analüüs (RCA), Jäävlahenduste leidmine (PDCA, Jäävlahenduste rakendamine), Korduvvigade ennetus (FMEA), Tulemuste jagamine. Kasutusel on ka üheksas distsipliin, Ettevalmistus, mis on oluline planeerimisprotsess ja mis on kaasatud ka koolituses. Distsipliinide eesmärk on tuvastada vigade ja tõrgete tekkepõhjused, määrata nende tõsidus ja ulatuvus, piirata kolmes etapis (akuutne, lühiajaline ja jääv) probleemide mõjusust, luua parendustegevused jäävlahenduste poole, rakendada jäävlahendused võimalikult ressursisäästlikult, kinnitada, et parendustegevused on edukad ja probleemide korduvtekke risk on maandatud ning lõpuetapis tulemused salvestada, jagada ja arhiveerida, meeskonna edu tähistamine ja positiivse parendustegevuste õhkkonna saavutamine.


Koolituse õppekava

Eelteadmised: Teadmised RCA ja FMEA protsessidest

Sihtrühm: Koolituse sihtrühm on ettevõtete ja organisatsioonide juhid, tootmisjuhid, tootejuhid, projektijuhid, kvaliteedijuhid, kvaliteediassistendid, osakonnajuhatajad, töödejuhatajad, tööohutusespetsialistid, töötervishoiuspetsialistid, ergonoomid, kontoritöölised, assistendid

Õppeaja algus ja kestus: Vastavalt broneeringule

Õppe alustamise tingimused: Koolituse parimaks läbimiseks on soovitatav, et osalejal on algteadmised RCA, juurpõhjuste analüüsist ja FMEA, ennetava tõrkekõjususe analüüsi protsessidest. Parima tulemuse saavutamiseks on soovitatav, et osalejal on õpitava ainega praktiline väljund. Õpe on eesti keelne.

Õppe eesmärk: Koolituse eesmärk on õpetada õppekavas kirjeldatud ainet.

Õppe sisu: Erinevate 8D etappide sisu, koosluse ja järjestuse teadmist, tuvastada 8D rapordi koostamise vajadust ja mahtuvust. Osata alustada 8D metoodika rakendamist ja kontrollitult lähtudes raporti maatriksi järgi täita etappide sisesed ülesanded ning teha lõppjäreldused. Vajaliku ristfunktsionaalse meeskonna loomine ja nende juhendamine 8D metoodikas ja eesmärkides. Probleemi lahenda eri rollid. Meeskonna eri suurused, eesmärgid ja eelised. Meeskonna koosluse mõju parendustegevustele. Probleemikirjelduse 5W2H süsteem. Ajutise ohjeldusplaani loomine. Juurpõhjuste (RCA) meetodi tundmine ja rakendamine. Panus-kasu diagrammi kasutamine. Poka Yoke lahenduste metoodika tundmine. Ajutormi läbiviimine ja metoodika. Kriteeriumimaatriksi koostamine ja rakendus. Esmauuringute osakaal parendustegevustes. PDCA metoodika tundmine ja rakendus. Ennetusmetoodika (FMEA) tundmine ja rakendus. Alusinformatsiooni kogumine ja tähtsus ennetavas parendusprotsessis. Üksikpunkt juhendi koostamine ja kasutus. Meeskonna positiivse tulemuse talletamine, edastamine ja jagamine. Koolituses on mitmeid harjutusi ja näidisfailid 8D, FMEA jt tabelitest ja maatriksitest.

Õppemeetod: Koolitus toimub füüsilise koolitusena klassiruumis. Koolituses on kaasatud digitaalsed õppematerjalid ja koolituse läbimise test Iseseisev töö: Koolituses võib esineda iseseisvaid harjutusi, mis on osalejale vabatahtlik

Õpiväljundid: Koolituse läbinu oskab määratleda 8D metoodika vajadust ja ristfunktsionaalse meeskonna suurust ja kooslust. Tunneb (D metoodika erinevaid etappe, nende sisu, mõju, järjestust ja nõudeid. Oskab juhendada kolme etapilist probleemiulatuvuse piiramist (kohene, lühiajaline ja pikaajaline). Teab erinevusi töögrupi ja meeskonna vahel ning suudab määratleda ristfunktsionaalse koosluse puhul vajaliku 8D metoodilise tegevuskava ülesannete järjestust. Teab ristfunktsionaalse meeskonna eeliseid, nt kõrgem läbivuskompetents, laiem tööroll, parem mõtteviis ja järeldussuutlikus ning eeliseid erinevates planeerimisfaasides, nt muudatustefaasis, investeerimisfaasis jt. Oskab kasutada 5W2H metoodikat ning dokumenteerida vastused. Oskab koostada ajutist ohjeldusplaani. Omab teadmisi kuidas arendada tõenduspõhiseid jäävlahendusi.

Tunneb ajutormi läbiviimise metoodikat ning suudab meeskonnas juhendada vastavat tegevust. Teab kuidas koostada ja rakendada kriteeriumimaatriksit ning teha järeldusi. Teab esmauuringu kooslust, tähtsust ja kasutustala. Tunneb PDCA metoodikat ja oskab seda rakendada. Tunneb alusinformatsiooni uuendamise vajadust ja oskab juhendada uuendusprotsessi. Oskab koostada Storytelling metoodikas parendusraportit. Oskab koostada üksikpunkti juhendit.

Koolituse läbinu oskab hinnata vajadust FMEA läbiviimiseks ja ette valmistada selle tegevuse alustamiseks vajalikud tegevused. Oskab grupi siseselt juhendada FMEA protsessi ning vajadusel koostada mahukam ristfunktsionaalne meeskond. Oskab täita töötabelit ning juhendada riskihindamise protsessi meeskonnas. Pärast riskituvastuse etappi oskab koolituse läbinu, koos ristfunktsionaalse meeskonnaga viia läbi parendusettepanekute loomist ja elluviimist. Määrab tähtajad, vastutavad isikud ja kinnitab tegevused lõppenuks.

Koolituse läbinu oskab iseseisvalt alustada juurpõhjuste analüüsi kasutades erinevaid selgitustööriistu. Oskab läbi viia kalasaba diagrammi aluseks olevat meeskonnasisest ajutormi protsessi. Koostab ja tõlgendab protsessikaarti ning suudab lähtudes selle analüüsist tuvastada võimalike juurpõhjuste tekitajaid. Saab aru “peidetud tehas” väljendist ning oskab tööriistade abil indikeerida kus selline ressursikulu organisatsioonis või väärtusahelas tekib. Saab aru ja oskab rakendada põhjus-tagajärg mõtlemisviisi ning koostada vastav maatriks tabel. Loob juurpõhjuste analüüsi metoodikale vastavalt seoste ja põhjustajate koondvaate edasiste parenduste tegevuste aluseks.

Õpingute lõpetamise tingimus: Osalemine kogu koolitusel ja läbitud lõputest

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid: Õpiväljundeid hinnatakse läbi testiküsimuste vastuseid vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumite. Hindamiskriteeriumid on seotud seadusandlusest tulenevate nõuetega. Kõik testiküsimused peavad olema vastatud ning õigete vastuste osakaal peab olema piisav kinnitamaks õpilase teadlikust antud moodulis õpitule. Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus.

Koolitaja andmed: Esko-Timo Tullus, tootmisjuhi, tegevjuhi, tehasejuhi ja turundusjuhi mitmeaastase kogemusega nii Eestis kui Rootsis. Rahvusvaheline müügi- ja tootejuht. Osalenud mitmetel valdkonna täiendkoolitustel ja LEAN põhimõtetel tuginev tootmisoptimeerimise koolitustel Rootsis.

Tagasi Koolituste lehele

Tagasi Esilehele

Toimumiskoht: EEK Mainor Tartu õppekeskus, Pepleri 6, Tartu

Toimumisaeg:

16. mai 2024 kl 10.00- 16.00

7. juuni 2024 kl 10.00-16.00 Osta pilet

Koolituse hind: 329.- eur/osaleja (+KM) Broneering vajalik

Soodustus: 2. osaleja -25%, 3. osaleja -35% samas broneeringus