Skip to content

FMEA- Ennetav probleemilahenduse analüüs

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) on tööriist ja meetod mille abil tuvastada erinevate võimalike tõrgete osakaalu, mõju ja ulatuvust ning nende riski tekkefaktorit vähendada või elimineerida. FMEA läbiviimise aluseks on luua ristfunktsionaalne meeskond kelle koostöö väljundiks on toote või protsessi puudujääkide ja riskide tuvastamine, nende mõju hindamine ja parendusettepanekute ja -tegevuste koostamine ja läbiviimine. FMEA süsteem tugineb kolmel tõrke identifikaatoril- tõsidus, sagedus ja avastatavus mille järgi arvutatakse tõrke riskiväärtus. Lähtudes nendest tuvastatud väärtustest täidetakse FMEA maatrikstabel ning luuakse riski elimineerimise pingerida ja tegevuskava. Koolitusel käiakse läbi kogu FMEA protsess ning õppematerjal sisaldab näidis FMEA tabelit

Paranda enne tagajärge

Koolituse õppekava

Eelteadmised: Pole nõutud

Sihtrühm: Koolituse sihtrühm on ettevõtete ja organisatsioonide juhid, tootmisjuhid, tootejuhid, projektijuhid, kvaliteedijuhid, kvaliteediassistendid, osakonnajuhatajad, töödejuhatajad, tööohutusespetsialistid, töötervishoiuspetsialistid, ergonoomid, kontoritöölised, assistendid

Õppeaja algus ja kestus: Vastavalt broneeringule

Õppe alustamise tingimused: Koolitus ei sea eritingimusi alustamiseks. Parima tulemuse saavutamiseks on soovitatav, et osalejal on õpitava ainega praktiline väljund. Õpe on eesti keelne

Õppe eesmärk: Koolituse eesmärk on õpetada õppekavas kirjeldatud ainet.

Õppe sisu: Tuvastada ja hinnata võimalike toote/protsessi tõrkeid ja nende tõrgete ohtu/mõju ahelas. Tuvastada meetmeid, mis vähendavad/väldivad selliste tõrgete teket. Anda alust vajalike toote/protsessi parendustele ja lähtestada parendusprotsesse. Tuvastada kohti, kus erilisi tegevusi on vaja lähtudes kvaliteedijuhtimisest ja kontrollist. Anda alust ennetava ja parendava hoolduse planeerimiseks. Kindlustada protsessi iga etapi korrektset täitmist. Osata kokku panna ristfunktsionaalset meeskonda. Juhendada ja juhtida FMEA protsessi lähtudes seotud töötabelist. Viia läbi riskifaktorite mõjususe hindamist protsessis. Koolitus sisaldab harjutusi, näidiseid ja töötabelit.

Õppemeetod: Koolitus toimub füüsilise koolitusena klassiruumis. Koolituses on kaasatud digitaalsed õppematerjalid ja koolituse läbimise test Iseseisev töö: Koolituses võib esineda iseseisvaid harjutusi, mis on osalejale vabatahtlik

Õpiväljundid: Koolituse läbinu oskab hinnata vajadust FMEA läbiviimiseks ja ette valmistada selle tegevuse alustamiseks vajalikud tegevused. Oskab grupi siseselt juhendada FMEA protsessi ning vajadusel koostada mahukam ristfunktsionaalne meeskond. Oskab täita töötabelit ning juhendada riskihindamise protsessi meeskonnas. Pärast riskituvastuse etappi oskab koolituse läbinu, koos ristfunktsionaalse meeskonnaga viia läbi parendusettepanekute loomist ja elluviimist. Määrab tähtajad, vastutavad isikud ja kinnitab tegevused lõppenuks.

Õpingute lõpetamise tingimus: Osalemine kogu koolitusel ja läbitud lõputest

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid: Õpiväljundeid hinnatakse läbi testiküsimuste vastuseid vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumite. Hindamiskriteeriumid on seotud seadusandlusest tulenevate nõuetega. Kõik testiküsimused peavad olema vastatud ning õigete vastuste osakaal peab olema piisav kinnitamaks õpilase teadlikust antud moodulis õpitule. Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus.

Koolitaja andmed: Esko-Timo Tullus, tootmisjuhi, tegevjuhi, tehasejuhi ja turundusjuhi mitmeaastase kogemusega nii Eestis kui Rootsis. Rahvusvaheline müügi- ja tootejuht. Osalenud mitmetel valdkonna täiendkoolitustel ja LEAN põhimõtetel tuginev tootmisoptimeerimise koolitustel Rootsis.

Tagasi Koolituste lehele

Tagasi Esilehele

Toimumiskoht: EEK Mainor Tartu õppekeskus, Pepleri 6, Tartu

Toimumisaeg:

22. mai 2024 kl 12.00- 16.00

17. juuni 2024 kl 12.00-16.00 Osta pilet

Koolituse hind: 229.- eur/osaleja (+KM) Broneering vajalik

Soodustus: 2. osaleja -25%, 3. osaleja -35% samas broneeringus